Pretraga
Close this search box.

Politika privatnosti odnosi se na sva fizička lica koja dolaze u interakciju sa JOOLA SPORT DOO BEOGRAD-ZEMUN i na zaštitu ličnih podataka tih fizičkih lica (u daljem tekstu: ,,lica na koja se podaci odnose“), a sve u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti Rukovaoca (u daljem tekstu: ,,Pravilnik“) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: ,,Zakon“).

Podaci o Rukovaocu:

Poslovno ime: JOOLA SPORT DOO BEOGRAD-ZEMUN

Adresa: Ul. Dunavska br. 1, 11 080 Beograd – Zemun

Matični broj: 21795615 ; PIB: 113062984

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti snosi Rukovalac.

U slučaju pitanja ili zahteva u vezi sa postupanjem ili zaštitom Vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti na e-mail adresu office@joola.rs.

Podaci koje od Vas prikupljamo

Lični podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, elektronska adresa, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve vaše lične podatke dobijamo direktno do Vas.

Svrha u koju vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti

Obradu vaših podataka vršimo u svrhu omogućavanja i izvršavanja vaše online kupovine putem naše Internet stranice. Prilikom korišćenja usluge Online kupovine Rukovalac obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine, omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata, otkrivanja i sprečavanja zloupotrebe ili prevare, a sve u skladu sa Zakonom.

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

Rukovalac čuva podatke o ličnosti onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni.

Podaci gde postoji zakonom definisan rok čuvanja Rukovalac čuva u tom periodu i briše ih u dodatnom roku od godinu dana.

Podatke za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, Rukovalac čuva tokom perioda važenja ugovora u vezi sa kojim se podaci obrađuju, a po prestanku ugovora Rukovalac briše podatke u dodanom roku od godinu dana po isteku roka zastarelosti za odgovarajuće obaveze.

Podatke koje obrađuje na osnovu legitimnog interesa, Rukovalac čuva sve dok postoji legitimni interes, i briše ih u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa.

Podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, Rukovalac čuva sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste briše u najkraćem razumnom roku.

Prava lica na koje se podaci odnose

U skladu sa članom 21 stav 1 Zakona, na sažet, razumljiv i transparentan način obaveštavamo Vas o sledećim pravima:

1. Pristup Vašim ličnim podacima
Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona.

2. Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka
Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.

3.Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka.

4.Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav
Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti.

5.Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima
Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka, a Vaš zahtev možete na poslati na e-mail adresu office@joola.rs.

6.Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Napominjemo da, ukoliko to želite, napred navedene informacije Vam se mogu pružiti i usmeno, ukoliko je Vaš identitet nesumnjivo utvrđen.

Rukovalac se obavezuje da će se u pogledu pristupa Vašim ličnim podacima, načinom njihove zaštite, periodom čuvanja Vaših ličnih podataka i eventualnim prenosom Vaših ličnih podataka u druge države striktno pridržavati odredbi Zakona.

JOOLA SPORT DOO zadržava pravo da bilo kada izmeni Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranici www.joola.rs ili na drugi adekvatan način.